Adatvédelmi szabályzat

 

Adatkezelő adatai:
Név: Lorelei Vendégház
Cím: 8315 Gyenesdiás, Széchenyi u. 22.
Levelezési cím, panaszkezelés: 8315 Gyenesdiás, Széchenyi u. 22.
Email: info@loreleipension.hu
Telefonszám: 06 30 998 8880
Weboldal: www.loreleipension.hu
Nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék
Adószám: 79369929-1-40

Tájékoztató célja és hatálya:
Jelen adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Lorelei Vendégház, mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését, úgymint

  • adatvédelem alkotmányos elveinek érvényesítése
  • nyilvántartások, adatbázisok felhasználásának, törvényes rendjének betartása
  • információs önrendelkezési jog és az adatbiztonság követelményeinek biztosítása

Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő munkatársai, illetve vele adatfeldolgozói szerződést kötött adatfeldolgozók által kezelt személyes és különleges adatok kezelésére.

Irányadó jogszabályok:

  • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására. Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak  kiterjednek az alábbi weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre: www.loreleipension.hu

Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Érintett, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, időtartama, jogcíme:
Adatkezelő önkéntes hozzájárulás, vagy törvényi felhatalmazás alapján kezeli a személyes adatokat. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását. Jogszabályi kötelezés esetén az Adatkezelő tájékoztatást nyújt érintettnek az adatok további kezeléséről, jogainak gyakorlásának lehetőségeiről.

A személyes adatokat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók, akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 Vendég érdeklődés
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
Az adatkezelés célja: információszolgáltatás
Adattovábbítás: nincs
Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns
Adatfeldolgozók: nem releváns
Az adatok törlésének határideje: 6 hónap
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása